Huisregels

De huisregels representeren de normen en waarden van Springflower Stables CV, hierna te noemen: de “Stal”, welke verplicht in acht dienen te worden genomen door alle klanten en bezoekers van de Stal en bij het betreden van het terrein en/of gebruikmaking van de stallen en faciliteiten. De huisregels bevatten tevens gedragsregels. De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met en zijn onderdeel van de overeenkomst en toepasselijke algemene voorwaarden tussen u als klant en de Stal. Let wel, bij niet-nakoming of overtreding van de huisregels is de Stal gerechtigd, ingeval de ernst van de niet-nakoming of overtreding dusdanig is, de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat de Stal gehouden kan worden tot vergoeding van schade en/of kosten.


Terrein

 1.  Men dient respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, intimidatie of ongepast gedag wordt niet getolereerd.
 2. Instructies van de Stal en haar directie en medewerkers dienen te allen tijde en onverwijld te worden opgevolgd.
 3. Men dient het terrein schoon te houden, geen afval te laten slingeren en zich rustig te gedragen i.v.m. de aanwezigheid van paarden.
 4. Het terrein dat toegankelijk is voor klanten en bezoekers is het terrein bestaande uit de stallen, weides, binnen- en buitenbak. Het woonhuis is niet toegankelijk, behalve voor de bewoners en de medewerkers van de Stal.
 5. Het is verboden om op het terrein wapens, alcohol en/of drugs en/of andere verboden middelen en/of wapen in bezit te hebben en/of te gebruiken.
 6. De kantine is toegankelijk voor klanten, met uitzondering van de bar. De kantine naast de invalide wc in de ruimte van binnenbak 1 is een keukentje aanwezig waar men gebruik van kan maken.
 7. Mest en afval dient door de klant zelf verwijderd te worden op het gehele terrein, binnen- en buitenbakken, longeercirkel en stapmolen. De mest kan in de daarvoor bestemde kruiwagens gedaan worden. Wanneer de kruiwagen vol is, dient deze geleegd te worden op de daarvoor bestemde plekken, veelal de mestput. Als mest en afval niet wordt opgeruimd, dan zal de Stal daartoe overgaan op kosten van de klant. Gelieve hier rekening mee te houden.
 8. Klanten hebben toegang tot het terrein van: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:30 uur en verder op zaterdag en zondag van 9:00 tot 18:00 uur. Buiten deze tijden is het de klant niet toegestaan het terrein te betreden en/of daar te verblijven, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Stal. Buiten voornoemde tijden wordt het terrein afgesloten. De poort is alleen open te bellen door klanten tijdens openingstijden. Moet de poort door ons open gebeld worden zonder geldige reden, word er een boete van €25.00 gerekend.
 9. De rijbakken zijn open van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en verder op zaterdag en zondag van 9:00 tot 18:00 uur.
 10. De klant dient gevaar zettende situaties te allen tijde te voorkomen. Zo is het verboden te roken in de stallen, de opslag van hooi en stro, de gangen en tijdens het paardrijden. Het is verboden om brandende sigaretten of sigaren te laten liggen of weg te gooien op het terrein, behoudens in de daarvoor bestemde asbakken. Voor de kantine op het terras mag wel gerookt worden.
 11. Kartonnen bekers, plastic/hout bestek en kartonnen bordjes uit het keukentje dienen weggegooid te worden na gebruik in de daartoe behorende afvalbak.
 12. Honden van klanten en bezoekers mogen uitsluitend aangelijnd het terrein betreden. Schade of ongevallen veroorzaakt door honden komen voor rekening van de eigenaar van de hond.
 13. Bezoekers - niet zijnde klanten – dienen zich aan te melden bij de directie van de Stal. Overheidsdiensten of leveranciers dienen zich telefonisch melden bij de directie.
 14. Kinderen die het terrein betreden blijven onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van hun ouders c.q. bezoekers en/of klanten vallen. De Stal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen met en/of schade aan kinderen. Het is verboden kinderen het terrein te laten betreden zonder dat ouders daar toezicht op houden.
 15. Parkeren alleen toegestaan bij de kantine bij binnenkomst aan de linkerkant in de daarvoor bestemde vakken. Trailers en vrachtwagens kunnen achter op de parkeerplaats parkeren voorbij de mestplaats, doch uitsluitend met voorafgaand schriftelijke toestemming daartoe van de directie van de Stal. Er mag niet geparkeerd, geladen en gelost worden naast de stal of tussen de mestputten in.
 16. Het parkeren van voertuigen en/of trailers op het terrein is altijd op eigen risico.
 17. Alle voertuigen dienen stapvoets te rijden; maximaal 5 KM/U. Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een voertuig te rijden op het terrein.
 18. Het is verboden om het terrein als parkeerplek te gebruiken, zonder schriftelijke goedkeuring daartoe van de directie van de Stal.
 19. Het is verboden hooi, stro, krullen of biks etc. te pakken en/of te gebruiken, zonder schriftelijke goedkeuring daartoe van de directie van de Stal.
 20. Tijdens evenementen gelden er mogelijk afwijkende regels en/of toegangstijden.
 21. Er mag alleen les gegeven worden door een aantoonbaar gediplomeerd en/of gecertificeerd instructeur na schriftelijke goedkeuring daartoe van de directie van de Stal.
 22. Het is de klant en/of bezoekers verboden om veranderingen aan te brengen aan de stallen, elektrische leidingen, apparatuur te verplaatsen, ruimtes in beslag te nemen die niet onder de stallen vallen en opslag te doen van andere zaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Stal.
 23. Aansprakelijkheid van de Stal voor schade van klanten en/of bezoekers wegens diefstal, ongevallen en/of brand is uitgesloten.
 24. De klant is gehouden om toezicht te houden op het paard en regelmatig het paard te controleren op ziektes, gezondheid en algemene welzijn. Regelmatig is minimaal één keer per week.
 25. Klanten en/of bezoekers dienen bij het betreden van het terrein, gebruikmaking van faciliteiten en/of het rijden er alles aan te doen om een veilige situatie te creëren en te houden voor zichzelf en voor anderen.
 26. Er mogen geen paarden losgegooid worden in bak 1 (grote binnenbak) en bak 2 (kleine binnenbak).
 27. Paarden mogen niet losgegooid worden in longeercirkel of op andere plekken zonder direct toezicht van de eigenaar. Wel kan men vragen aan iemand anders om tijdelijk het toezicht over de paarden te houden. De Stal is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen bij loslopende paarden en de klant vrijwaart de Stal voor schade als gevolg daarvan.
 28. Klanten die gebruik willen maken van de longeercirkel voor training, hebben voorrang op paarden die er los staan of losgegooid dienen te worden. Deze paarden dienen dan verwijderd te worden uit de longeercirkel.
 29. De stalgangen, was- en poestplaatsen dienen altijd netjes te zijn, tuig moet na gebruik direct worden opgeruimd.
 30. Wasplaats mag zoals het woord ook zegt, alleen gebruikt worden om te wassen, voor de overige activiteiten kan men een poetsplaats gebruiken.
 31. Poetsplaatsen mogen gebruikt worden voor op- en afzadelen, poetsen en toiletteren
 32. Longeren is verboden in de beide binnenbakken en buitenbak.
 33. De klant dient zelf beschermende en toepasselijke kleding te dragen tijdens het paardrijden en in de stallen. Het dragen van een cap is tijdens het rijden verplicht. Het dragen van solide en stevig schoeisel op het terrein is verplicht. Het dragen van slippers en/of sandalen is verboden.
 34. Hoeven moeten worden uitgekrapt voordat hij/zij de stal verlaat en bij het verlaten van de rijbakken.
 35. Het gebruik en/of berijden van paarden door ruiters en/of anderen is voor eigen rekening en risico. De Stal is nimmer aansprakelijk voor het gebruik c.q. rijden van paarden op het terrein of in de bakken.
 36. Alleen de klant is gerechtigd tot het gebruik van de stal en faciliteiten van de Stal. Zo mag er door niet-pensionklanten geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten zonder betaling van een vergoeding en zonder voorafgaand en schriftelijke goedkeuring van de directie.
 37. Hindernissen:  De achterste balken van een breedtehindernis en bij een triple bar de middelste en achterste balken moeten worden voorzien door veiligheidsbeugels. Deze zijn aanwezig.
 38. Tijdens de privélessen mogen mensen erbij rijden.
 39. Gasten van pensionklanten, dierenartsen, bitfitters, osteopaten, tandartsen, zadelmakers etc. dienen ten alle tijden hun handen en voeten te ontsmetten bij binnenkomst.

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend!